Προϊόντα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 

Μέσω της χρήσης Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ιδιοκτησίας της «AΤΡΟΣ BG» Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε., ΑΦΜ 205966799, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης στην πόλη Ασένοβγκραντ, οδός «Κατούνσκο σοσέ» № 21A, εκπροσωπούμενης από τον ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ατανάς Αλεξάντροβ Γιόβιν.

 

Η παρούσα Σύμβαση υπό γενικούς όρους ισχύει για όλες τις συναλλαγές που συνάπτονται με καθέναν από τους Χρήστες, οι οποίοι και όποτε κάνουν τις αγορές τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της «AΤΡΟΣ BG» Μ.Ε.Π.Ε. μέσω του ιστότοπου www.atros.bg.

 

Αναφέρουμε ρητά ότι θα πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν κάνετε την παραγγελία σας και σας συμβουλεύουμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο για μελλοντική χρήση.

Όταν κάνετε την παραγγελία σας για αγορές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της «AΤΡΟΣ BG» Μ.Ε.Π.Ε., με την υποβολή της δηλώνετε ότι έχετε συμφωνήσει και αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ότι έχετε κάνει τις δηλώσεις του Χρήστη που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση και ότι έχετε αποδεχτεί και έχετε συμφωνήσει με τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου, που ανήκει στην «AΤΡΟΣ BG» Μ.Ε.Π.Ε., οι οποίοι όροι έχουν  δημοσιευτεί σε αυτόν τον ιστότοπο www.atros.bg.

 

Η «AΤΡΟΣ BG» Μ.Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, ενόψει της συγκυρίας της αγοράς, να τροποποιεί την παρούσα Σύμβαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι σχέσεις μεταξύ του Χρήστη και της «AΤΡΟΣ BG» Μ.Ε.Π.Ε. διευθετούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση που ισχύει κατά την υποβολή της παραγγελίας. Οι ρήτρες της Σύμβασης για αγορά στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι σύμφωνες με τη βουλγαρική νομοθεσία και οι διαφορές αναφορικά με τις σχέσεις που ρυθμίζουν είναι της αποκλειστικής δικαιοδοσίας των βουλγαρικών δικαστηρίων.

 

 Η «AΤΡΟΣ BG» Μ.Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση μελλοντικών παραγγελιών σε πελάτες που αρνήθηκαν να αποδεχτούν μια παραγγελία που έχουν ήδη κάνει και, αντιστοίχως, να πληρώσουν τα έξοδα προμήθειας που προκύπτουν από αυτήν την ενέργεια.

 

І. ΟΡΙΣΜΟΙ

 

«Προκαταβολή» - τρόπος πληρωμής για τα αγαθά/τις υπηρεσίες που παρήγγειλε ο Χρήστης, με μεταφορά χρημάτων στον λογαριασμό της «AΤΡΟΣ BG» Μ.Ε.Π.Ε., πριν από την παραλαβή των παραγγελθέντων αγαθών/υπηρεσιών.

 

«Εμπόριο εξ αποστάσεως» - Πώληση εξ αποστάσεως, στην οποία από την ημερομηνία της  προσφοράς πώλησης μέχρι την υποβολή της παραγγελίας και της σύναψης της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου της σύναψης της σύμβασης, ο Έμπορος και ο Χρήστης δεν βρίσκονται σε φυσική επαφή μεταξύ τους.

 

«Προμήθεια» - η φυσική παράδοση / παροχή των παραγγελθέντων αγαθών / υπηρεσιών στον πελάτη που τα παρήγγειλε.

 

«Μεταφορά χρημάτων» - τρόπος πληρωμής κατά τον οποίο ο Χρήστης πληρώνει για τα παραγγελθέντα από τον ίδιο αγαθά/υπηρεσίες κατά τη στιγμή της προμήθειας, παραδίδοντας το οφειλόμενο ποσό στο πρόσωπο-κομιστή.

«PayPal» - ηλεκτρονική εναλλακτική των παραδοσιακών πληρωμών με επιταγή και τραπεζικό έμβασμα, ηλεκτρονική πληρωμή μέσω ιστότοπου.

 

«Προσφερόμενα αγαθά/υπηρεσίες» - Προϊόντα/υπηρεσίες που διαφημίζονται και προσφέρονται για αγορά στον Ιστότοπο, μέσω δημοσιευμένων προσφορών.

«Χρήστης» - Κάθε εγγεγραμμένος Επισκέπτης στον Ιστότοπο, ο οποίος έχει εγγραφεί ως αγοραστής αγαθών από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και έχει συμφωνήσει με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η εγγραφή είναι δωρεάν.

 

«Έμπορος» - η «AΤΡΟΣ BG» Μ.Ε.Π.Ε. υπό την ιδιότητά της ως εισαγωγέα, πωλητή ή διανομέα αγαθών που αγοράζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

 

«Εμπορικοί εταίροι» - Έμποροι με τους οποίους η «AΤΡΟΣ BG» Μ.Ε.Π.Ε. έχει μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις.

 

ΙΙ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

 

1) Κάθε Επισκέπτης που είναι εγγεγραμμένος στην Ιστοσελίδα της «AΤΡΟΣ BG» Μ.Ε.Π.Ε.,  μπορεί να εγγραφεί ως αγοραστής των αγαθών/υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτήν.

 

2) Η εγγραφή είναι δωρεάν.

 

3) Οι προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής και χρήσης του ιστότοπου δημοσιεύονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων και συγκεκριμένα: «Γενικοί  Όροι Χρήσης του Ιστότοπου».

III. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

1) Η παρούσα Σύμβαση είναι για πώληση αγαθών/υπηρεσιών που προσφέρονται προς πώληση στην Ιστοσελίδα της «AΤΡΟΣ BG» Μ.Ε.Π.Ε., υπό την ιδιότητά της ως παραγωγού, πωλητή, που συνάπτεται εξ αποστάσεως, με καθέναν από τους Χρήστες που υπέβαλαν ηλεκτρονικά παραγγελία για την αγορά τους και εξέφρασαν ρητά συναίνεση για την προκαταβολική τους πληρωμή ή για την πληρωμή τους κατά την προμήθεια, με αντικαταβολή, τραπεζικό έμβασμα, PayPal, με άλλο τρόπο που συμφωνήθηκε μεταξύ του χρήστη και εκπροσώπου του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

2) Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αγορά οποιουδήποτε από τα αγαθά/τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτή η προσφορά παραμένει ενεργή.

 

3) Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με:

 

 1. Την επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή - «AΤΡΟΣ BG» Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε., ΑΦΜ 205966799, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης στην πόλη Ασένοβγκραντ, οδός «Κατούνσκο σοσέ» № 21A.

 

 1. Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών.

 

 1. Την τιμή των αγαθών ή των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών.
 2. Την αξία των ταχυδρομικών ή μεταφορικών εξόδων που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών ή των υπηρεσιών που σχετίζονται με την προμήθειά τους.

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

 

1) Η «AΤΡΟΣ BG» Μ.Ε.Π.Ε. είναι σε θέση να δέχεται παραγγελίες για προμήθεια αγαθών/ υπηρεσιών που προσφέρονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σε οποιαδήποτε αναφερόμενη πραγματική διεύθυνση στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Εάν η αναφερόμενη διεύθυνση παράδοσης δεν υπάρχει ως επίσημη διοικητική διεύθυνση στην αντίστοιχη Δημοτική Διοίκηση, η «AΤΡΟΣ BG» Μ.Ε.Π.Ε. δεν θα επεξεργαστεί την παραγγελία και δεν θα πραγματοποιήσει τη σχετική προμήθεια. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προπληρωμένα ποσά θα μεταφερθούν πίσω στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει αναφέρει ο Χρήστης.

 

2) Για την αποδεκτή παραγγελία, ο Χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα στην αναφερόμενη από τον ίδιο ηλεκτρονική  διεύθυνση (e-mail) στη φόρμα εγγραφής. Η παραληφθείσα επιβεβαίωση αποτελεί απόδειξη για την αποδοχή της παραγγελίας για εκτέλεση από την «AΤΡΟΣ BG» Μ.Ε.Π.Ε., και την ύπαρξη νομικά δεσμευτικής σύμβασης μεταξύ του Εμπόρου και του Χρήστη.

 

 1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

1) Όλες οι τιμές των προσφερόμενων αγαθών/υπηρεσιών περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

 

2) Οι προσφορές και οι τιμές που ανακοινώνονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

 

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών, εμείς από το atros.bg  υποχρεούμαστε και σας παρέχουμε ελεύθερα τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

 1. Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων στο www.atros.bg αναγράφονται αναλυτικά στη σελίδα που παρουσιάζει το κάθε προϊόν
 2. Το όνομά μας είναι AΤΡΟΣ BG M.E.Π.E.
 3. Διεύθυνση διοίκησης: πόλη Ασένοβγκραντ, οδός «Κατούνσκο σοσέ» № 21A, sales@atros.bg
 4. Έδρα: πόλη Ασένοβγκραντ, οδός «Κατούνσκο σοσέ» № 21A, sales@atros.bg, τηλ: 0897 51 38 52
 5. Οι τιμές των εμπορευμάτων στο www.atros.bg περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αναγράφονται στη σελίδα του κάθε προϊόντος.
 6. Σε περίπτωση άρνησης του χρήστη να πληρώσει τα αγαθά που παρήγγειλε με ταχυμεταφορά με μεταφορά χρημάτων, ο χρήστης θα πρέπει να πληρώσει όλα τα τέλη που χρεώνει ο ταχυμεταφορέας για την προμήθεια και την επιστροφή των αγαθών.
 7. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα παραγγελθέντα αγαθά εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Τα εμπορεύματα θα πρέπει να έχουν την ίδια μορφή, την οποία είχan κατά την παραλαβή. Κατά την επιστροφή, ο χρήστης συμφωνεί να επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα επιστροφής.

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Αυτή η πολιτική αποτελεί μέρος των γενικών όρων του ιστότοπου www.atros.bg

 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να επεξεργαζόμαστε όλα τα

 

ενδέχεται να ισχύουν για όλους τους Χρήστες ή για όλα τα αγαθά/τις υπηρεσίες ενός τύπου.

 

3) Ο Έμπορος παραδίδει στον Χρήστη προϊόν που συμμορφώνεται με τη σύμβαση πώλησης.

 

 

«AΤΡΟΣ BG» Μ.Ε.Π.Ε.

Προσάρτημα № 6 στη βάση του άρθρου. 47, παράγρ. 1,σημείο 8 και άρθ. 52, παράγρ. 2 και 4 (Νέο, Κρατική εφημερίδα, τεύχος  61/2014, σε ισχύ από τις 25.07.2014)

 

Τυποποιημένο έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση:

(συμπληρώστε και στείλτε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

 

- Προς την «AΤΡΟΣ BG» Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., ΑΦΜ 205966799, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης στην πόλη Ασένοβγκραντ, οδός «Κατούνσκο σοσέ» № 21A, εκπροσωπούμενη από τον ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ατανάς Αλεξάντροβ Γιόβιν:

- Με την παρούσα ενημερώνω / ενημερώνουμε * ότι παραιτούμαι / παραιτούμαστε * από τη σύμβαση που έχει συναφθεί από εμένα / εμάς * για την αγορά των παρακάτω προϊόντων * / για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας *

- Παραγγέλθηκε στις * / παραλήφθηκε στις *

- Όνομα χρήστη(ών)

- Διεύθυνση χρήστη(ών)

- Υπογραφή του χρήστη (των χρηστών) (μόνο εάν αυτή η φόρμα είναι σε χαρτί)

- Ημερομηνία

 

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη

 

προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε. Η παραχώρηση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική. Η AΤΡΟΣ BG Μ.Ε.Π.Ε. τηρεί τις διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η επίσκεψή σας στον ιστότοπο δεν σχετίζεται με την παροχή προσωπικών δεδομένων. Για την πραγματοποίηση παραγγελίας η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα, παρά μόνο σε σχέση με την προμήθεια των αγαθών ή σε νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτόματα συγκεντρωμένες πληροφορίες για στατιστικούς σκοπούς για να βελτιώσουμε την εξυπηρέτησή σας. Εγγυόμαστε ότι οι ηλεκτρικές διευθύνσεις (email) σας δεν θα παραχωρηθούν από εμάς σε τρίτους. Μπορούμε να σας γνωστοποιήσουμε, να διορθώσουμε και να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν γραπτού αιτήματος εκ μέρους σας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της εξυπηρέτησής σας.

Εάν έχετε εγγραφεί, μπορείτε να τροποποιήσετε τα δεδομένα σας μπαίνοντας στο προφίλ σας. Τα συγκεντρωμένα από εμάς προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και η εμπιστευτικότητα τους είναι εγγυημένη.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

 

1) Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να παραπονεθεί για κάθε μη συμμόρφωση των αγαθών με τα συμφωνηθέντα.

 

2) Με την υποβολή παράπονου για αγαθά, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε, την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, που αντιστοιχεί στα συμφωνηθέντα, έκπτωση από την τιμή ή δωρεάν επισκευή.

 

3) Το παράπονο υποβάλλεται  εγγράφως στον Έμπορο, στη διεύθυνση που ανακοινώνεται στην παρούσα σύμβαση: πόλη Ασένοβγκραντ, οδός «Κατούνσκο σοσέ» № 21A.

 

4) Κατά την υποβολή παράπονου, ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (συσκευασία, ετικέτα), και να επισυνάψει όλα τα δικαιολογητικά:

 

Η προθεσμία επιστροφής/αντικατάστασης προϊόντος είναι 14 ημέρες από την παραλαβή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ! - Η φορτωτική σας "μεταφορά χρημάτων" έχει την ιδιότητα της ταμιακής απόδειξης.

 

5) Η σύμβαση θεωρείται εκπληρωμένη, με την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών/ υπηρεσιών και την παραλαβή τους από τον Χρήστη.

 

 

6) Κάθε χρήστης, χωρίς να αιτιολογήσει, μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών από τον Χρήστη (ή την παραλαβή των αγαθών από τρίτο μέρος εκτός από τον μεταφορέα και αναφέρεται από τον χρήστη στη σύμβαση πώλησης). Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης δεν οφείλει καμία αποζημίωση ή κυρώσεις. Ο Χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει εντός της ίδιας περιόδου στον Έμπορο, στη διεύθυνση που υποδεικνύεται εδώ: πόλη Ασένοβγκραντ, οδός «Κατούνσκο σοσέ» № 21A, τα παραλαμβανόμενα αγαθά/υπηρεσίες, εκτός εάν πρόκειται για υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε κατά τη στιγμή της παραλαβής της. Για την επιστροφή του προϊόντος στις περιπτώσεις του άρθρου 6 συντάσσεται διμερές πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης, υπογεγραμμένο από τα μέρη. Το πρωτόκολλο αποτελεί απόδειξη της καταγγελίας της σύμβασης υπό τους όρους που αναφέρονται στο παρόν σημείο, καθώς και της επιστροφής των παραληφθέντων/ παραληφθέντος από τον Χρήστη αγαθών/αγαθού, αντικειμένου της σύμβασης, σχετικά με τα οποία ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Ο έμπορος δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει μόνος του τα εμπορεύματα σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

 

7) Σε περίπτωση άσκησης από τον Χρήστη του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του

 

άρθρου 50 του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών, ο Έμπορος επιστρέφει όλα τα παραληφθέντα από τον Χρήστη ποσά εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Έμπορος ενημερώθηκε για την απόφαση του χρήστη να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών. Ο Έμπορος μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή των ποσών στ&om